گل باغ آشنائي گل من پرنده اي باش و به باغ باد بگذر. مه من شكوفه اي باش و به دشت آب بنشين. گل ب
توسط :
گل باغ آشنائي

گل من پرنده اي باش و به باغ باد بگذر.
مه من شكوفه اي باش و به دشت آب بنشين.
گل باغ آشنائي گل من كجا شكفتي
كه نه سرو مي شناسد
نه چمن سراغ دارد.

نه كبوتري كه پيغام تو آورد به بامي
نه بدست مست بادي گل آتشين جامي
نه بنفشه اي نه بوئي نه نسيم گفت و گوئي

نه كبوتران پيغام
نه باغهاي روشن

گل من ميان گلهاي كدام دشت خفتي
به كدام راه خواندي
به كدام راه رفتي
مه من
تو راز ما را به كدام ديو گفتي؟
كه بريده ريشه مهر شكسته شيشه دل
منم اين گياه تنها
به گلي اميد بسته...
همه شاخه ها شكسته!
به اميدها نشستيم و به يادها شكفتيم
در آن سياه منزل
به هزار وعده مانديم
به يك فريب خفتيم .

م . آزاد ( محمود مشرف آزاد)
جمعه 6/9/1383 - 15:40
پسندیدم 0
UserName