ریشه كلمه سلمانی به معنی ارایشگر
توسط : zakeri_m

 

سلمانی از نام « سلمان فارسی » صحابی ایرانی پیامبر اسلام برگرفته شده است . او بود که در آغاز اسلام موهای سر پیامبر را کوتاه می کرد و دیگران از این کار زیبای ایرانیان خوششان آمد و نام سلمانی به معنای پیرایشگر  یا در اصطلاح آرایشگر مردانه جا افتاد.امروزه کمتر کسی این داستان را می داند ولی نام سلمانی همچنان به کار می رود درست مانند واحد پول تومان که هرچند مربوط به قاجار بود ولی مردم همچنان نسل اندر نسل عادت کرده اند و همچنان تومان را به کار می برند . سلمانی نیز این گونه است و بنا به عادت گفته می شود. ضمناً خود سلمان نیز نامش در اصل « روزبه » بود او شاهزاده ای ساسانی بود که با پذیرش اسلام توانست خدمات بی نظیری به دولت نوپا کند . او بود که شیوه حکومت داری را به عرب آموخت و شیوه دیوان داری و بهره گیری از دفتر را بدانان یاد داد.

نقش او در تقویت حکومت اسلامی تا جایی است که پیامبر اسلام در باره اش گفته است : سلمان از ما اهل بیت است .( سلمانُ مِنّا أهلَ البَیتِ .)

دوشنبه 21/4/1389 - 21:32
پسندیدم 1
UserName