زمان صحیح چگونه سنجیده می شود؟
توسط : drmgangineh

دو واحد اصلی زمان که در اختیار ما قرار دارند، عبارتند از روز و سال. هر دوی آنها را می توان به وسیله ی حرکت زمین اندازه گیری کرد. گردش زمین به دور محور خود (حرکت وضعی ) باعث پدید آمدن شب و روز، و به دور خورشید( حرکت انتقالی) باعث پدید آمدن سال می شود.

روز به بیست و چهار ساعت تقسیم شده است، ساعت به شصت دقیقه و دقیقه به شصت ثانیه. در حقیقت، طول یک روز تغییر می کند، چرا که سرعت گردش زمین به دور خورشید تغییر می کند. اما اگر چه روزها گاه بلندتر و گاه کوتاه تر از بیست و چهار ساعت هستند، اما ما می دانیم که به طور نسبی یک روز خورشیدی بیست و چهار ساعت است.

برای بهتر نشان دادن نقاط مختلف روی زمین، انسان دوایر فرضی متحدالمرکزی را که از دو قطب می گذرد به نام نصف النهار بر روی زمین تعیین کرده است. مکانهایی که بر روی یک نصف النهار قرار دارند دارای زمان خورشیدی یکسان اند. مکانهایی که در شرق یا غرب یکدیگر قرار دارند دارای زمان های خورشیدی متفاوت هستند. در هر نصف النهاری تفاوت زمان خورشیدی یک ساعت است.

نصف النهاری وجود دارد که از گرینویچ واقع در انگلستان می گذرد و عدد صفر برای آن انتخاب شده است. این نصف النهار را با موافقت کشورهای دیگر نصف النهار مبدا نامند. این نقطه ی شروع است و تمام نصف النهارهای دیگر را از غرب یا شرق گرینویچ جدا کرده اند.

 

 

وقت یا ساعت تمام دنیا بر اساس وقت گرینویچ تعیین می شود. ستاره شناسان در رصد خانه ی گرینویچ ساعت خود را در مقابل خورشید یا یک ستاره معین میزان می کنند. آنها ساعت خود را زمانی تعیین می کنند که خورشید یا ستاره از نصف النهار مبدا عبور می کند.

 

 

رصدخانه های کشورهای دیگر ساعت خود را با ساعت گرینویچ تنظیم می کنند. آنها زمان صحیح را از طریق رادیو پخش می کنند. در ایالات متحده، رصدخانه ی ناوال واقع در واشنگتن دی. سی. ساعت صحیح را از این طریق  برآورد می سازد. از ساعتهای مخصوصی برای تعیین وقت صحیح استفاده می شود. در رصدخانه ی ناوال واقع در ایالات متحده از ساعتهایی که بوسیله ی بلور سنگ چینی( کوارتز) کنترل می شود، استفاده می کنند. موتورهای الکتریکی چنین ساعتهایی بوسیله ی ارتعاشات بلورهای کوارتز کنترل می شود. هر روز ساعتها، زمان را تا حدود یک پانصدم ثانیه نشان می دهند.

پنج شنبه 14/9/1387 - 17:28
پسندیدم 0
UserName