امام علی(ع)
توسط : fgf
آنچه را امروز از پیش فرستى فرداى قیامت بر آن درخواهى آمد ، پس جایى را براى جاى پاى خویش آماده كن، و (چیزى را) براى روز
(وا نفساى) خود از پیش فرست. (غررالحکم ، باب آخرت)
سه شنبه 2/11/1386 - 18:51
پسندیدم 0
UserName