وضو،غسل و تیمم
 

مسائل مشترك وضوى ترتیبى و ارتماسىسیزده شرط آنهایى را كه نیاز به توضیح دارد در اینجا ذكر

 مى نماییم :بر آنها اطلاق نمى شود مانند شیر، نفت ، شیره ، و... و دسته دیگر

 مایعاتى است كه آب به آنها اطلاق مى شود كه این دسته خود به

دو قسم تقسیم مى شود:


الف ) قسمى كه در نام گذارى بر آن فقط اطلاق ((آب )) تنها كافى

نیست بلكه بایستى چیز دیگرى هم به آن اضافه كرد؛ مانند آب

هندوانه و گلاب كه از چیزى گرفته شده اند و یا آب گل كه با چیزى

 مخلوط شده است .


ب ) قسم دومش آن است كه در نام گذارى فقط اطلاق نام آب بر آن

 كافى است ، كه اگر به چیزى هم نسبت داده شود طورى است كه

 بدون آن هم اطلاق آب بر آن صادق است ؛ مانند آب دریا،آب چاه

و....حال مى فرمایند شرط مایعى كه انسان با او وضو مى گیرد آن

 است كه از قسم دوم (آب مطلق ) باشد؛ یعنى آبى كه نه از چیزى

 گرفته شده و نه با چیزى مخلوط شده باشد كه عرفا به او آب

نگویند.


به طور كلى مایعات بر دو دسته اند: یك دسته از آنها اصلا اسم آب
شرط دوم آب وضو بایستى مطلق باشد
شرایط صحیح بودن وضو سیزده چیز است كه ما از این
شرایط وضو
التنقیح ، ج 2،ص 11 توضیح المسائل ، مساله 15

سه شنبه 2/11/1386 - 9:28
پسندیدم 0
UserName