گریه برای امام حسین(ع)
توسط : fgf
امام حسین علیه السلام سرور مظلومان است پیشواى شهیدان است ، رهبر آزادگان است برترین انسان است گریه بر امام حسین علیه السلام پیمودن راه حسین علیه السلام است پاسخ به دعوت امام حسین علیه السلام است ، كمك و یارى حسین علیه السلام است حسین علیه السلام زنده است دعوت مى كند، یارى مى طلبد.
گریستن براى حسین علیه السلام لبیك گفتن به نداى امام حسین است
شنبه 29/10/1386 - 9:19
پسندیدم 0
UserName