یا مهدی. . . . . .
توسط : parandeh2

نرو ای طبیبم ازسركه خبر زسر ندارم/به خدا رهاكنم جان كه ز جان خبر ندارم/(یامهدی)/زهره/parandeh2/

پنج شنبه 27/10/1386 - 14:47
پسندیدم 0
UserName