امام حسین علیه السلام و احترام به برادر
توسط : fgf
دو یكى از بنى هاشم و دیگرى از بنى امیه با یگدیگر مجادله داشتند این گفت : قوم من بزرگوارترند و آن مى گفت : قوم من ... قرار شد هر یك نزد ده نفر از مردم قوم و طایفه ده هزار درهم به او بدهند سپس نزد حسین بن على علیه السلام رفت آن حضرت پرسید: پیش از من به كسى مراجعه كرده اى ؟گفت : آرى به برادرت حسن فرمود: من قدرت ندارم بر عطیه سرور خود چیزى بیفزایم و او نیز صد و پنجاه هزار درهم به این سائل داد مرد اموى با صد هزار درهم آمد كه از ده تن گرفته بود و مرد هاشمى با سیصد هزار درهم كه از دو تن گرفته بود اموى از این تفاوت خشمگین شد، پول را به صاحبانش رد كرد هاشمى هم برگرداند، اما امام حسین علیه السلام قبول نكرد، و فرمود: خواهى بردار و خواهى بر خاك بیفكن ، ما عطاى خود را باز نمى ستانیم.
چهارشنبه 26/10/1386 - 8:43
پسندیدم 0
UserName