محرم
 

به نقل از منتهی الامال ، صفحه 401:

حضرت امام حسین از مردی اعرابی پرسید: افضل اعمال چیست؟ گفت: ایمان به خداوند تعالی.

فرمود: چه چیز  مردم را از مهالک نجات می‌دهد؟  گفت: توکل و اعتماد بر حق تعالی

فرمود : زینت آدمی در چیست؟  گفت: علمی که با آن حلم باشد.

فرمود: اگر بدین شرف دست نیابد؟ عرض کرد: مالی که با مروت و جوانمردی باشد.

فرمود: اگر این را نداشته باشد؟ گفت: فقر و پریشانی که با آن صبر و شکیبایی باشد.

فرمود: اگر این را نداشته باشد؟ گفت: صاعقه‌ای از اسمان فرود اید و او را بسوزاند که او اهلیت ندارد.

پس امام حسین خندید و به او هزار دینار سرخ هدیه کردند و نیز انگشتری.

دوشنبه 24/10/1386 - 1:55
پسندیدم 0
UserName