خمیره وجود مؤمن

خداوند خمیره وجود مؤمن را با خاك كربلا و خون شهدایش سرشته است.

 

شهید مرتضی آوینی

شنبه 22/10/1386 - 14:14
پسندیدم 0
UserName