آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که جنگ جهانی دوم خونین ترین جنگ بوده که در آن حدودا" پنجاه و شش میلیون نفر جان باختند.

آیا میدانستی که در تمام وجود شما بیش از یک مشت گچ «کلسیم» وجود دارد.

آیا میدانستی که درازترین ناخن دست دنیا مربوط به خانم لی رد موند از آمریکا است .

هر ناخن این خانم شش متر است.

آیا میدانستی که در یک سانتی متر پوست شما دوازده متر عصب و چهار متر رگ و مویرگ وجود دارد.

آیا میدانستی سالیانه در آمریکا هشتاد و پنج تن کاغذ مصرف میشود.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:36
پسندیدم 0
UserName