کرب و بلا

ای آنکه خورشید جهان افروز عالم

در گوشه ای از آستانت لانه کرده

مهتاب حتی با تمام کهشان نیز

درنقطه ای از خاک کویت خانه کرده

گر عشق را معنا کنم باید بگوییم

عشق تو حتی عشق را دیوانه کرده

اصلا تمام عرش و فرش و ماه و خورشید

در گوشه ای در کربلا کاشانه کرده

آری خدای آسمان هم کربلایی است

او هم هوای این می و پیمانه کرده

جبریل بالش گردگیر این حریم است

او را غبار کوی او مستانه کرده

عالم به دور کربلا دارد تضرع

فردوس را کرب و بلا ویرانه کرده

چهارشنبه 19/10/1386 - 19:9
پسندیدم 0
UserName