خدایا!
توسط : یاكریم

خدایا!

خدایا! یاری ام ده تا اگر در بند دشمنان درمانده ام یا از بار خطا ها رنجور و دل خسته ام، هراسی به خود راه ندادم که تو مرا پناهی، دستگیرم شو که عمری بر باد داده ام و روزگار به بیهودگی سر آورده ام، اما همچنان به رحمت تو امیدوارم، که تو زیان دیدگان را نیز خریداری، پس مرا شادی از خود رهیدن و بال و پر سوخته به سوی تو پریدن، عطا فرما.

خدایا! یاری ام ده تا بدانم عقل، راه نیست، که چراغ راه است و هر چند چراغی به دست داشته باشم، تا نروم، به مقصد نمی رسم. دستگیرم شو تا در گرداب علم بی هدف از دیدار کعبه جمالت باز نمانم. پس مرا لذت و سرمستی عشقی عطا کن تا پیوسته رهرو راه تو باشم که آن را نهایتی نیست.

خدایا! یاری ام ده چنان که دشمن مرا دشنام دهد لب فرو بندم و پاسخ را به تو واگذار کنم و اگر تو را ناروا گوید، دمی خاموشی روا ندارم. دستگرم شو تا در سایه سار یکتایی تو جانی تازه کنم و در امنیت بی نیازی تو سراپا نیازمند باشم. پس مرا از شکوه عزتت، همه ویرانی عطا کن و زنجیر یاد و محبتت را همواره بر گردنم بیاویز.

سه شنبه 4/10/1386 - 13:34
پسندیدم 0
UserName