اشکال دنیا
توسط : یاكریم

اشکال دنیا اینست که جاهلان مطمئن هستندو دانایان مردّد.

 ( برتراندراسل)

سه شنبه 4/10/1386 - 11:39
پسندیدم 0
UserName