توسط محقق ایرانی ژن ناباروری مردان کشف شد.
توسط : یاكریم

توسط محقق ایرانی

 

ژن ناباروری مردان کشف شد

.

عکس خبری
تحقیقات پژوهشگر ایرانی و همكارانش نشان داد: عوامل اپی
 
 ژنتیك‌ یا مسیرهایی را كه در پردازش و انتقال اطلاعات ژنتیكی
 
DNA  موثرند می‌تواند عاملی مهم در ناباروری مردان
 
 باشد.
شیوع موارد غیرطبیعی اپی ژنتیك نشان دهنده یك نارسایی
 
متی‌لیشن DNA گسترده در  غیرطبیعی انسان است.
 
 در این پژوهش پزشكان بر روی تغییرات اپی ژنتیك متمركز
 
 شده‌اند. تغییر اپی ژنتیك به معنی تغییرات بیشتر در توالی
 
 ژنتیكی و شامل هر فرایندی است كه فعالیت ژن را بدون
 
تغییر در توالی مولكول DNA دگرگون می‌كند. برخی از
 
 این تغییرات اپی ژنتیك از یك نسل به نسل دیگر به ارث می‌رسند.
منبع:نسیم رضوان
سه شنبه 4/10/1386 - 10:20
پسندیدم 0
UserName