منشاو ماهیت آلاینده های هوا
توسط : binavaee
آلودگی زمانی است که در هوا یک ماده خارجی وجود داشته باشد یا در ساختار آن تغییرپذیری پدید آید که با توجه به شناختهای علمی زمان موجب اثر زیان آور یا ایجاد ناراحتی کند. منشاو ماهیت آلاینده های هوا • 1-آلاینده های گوگردی • 2-ترکیبات کربنی • 3-ازون • 4-ئیدروکربن ها • 5-ترکیبات نیتروژن دار منابع آلودگی هوا • 1- جمعیت • 2- صنایع • 3- وسایل نقلیه موتوری • 4- واحد های تجاری و خانگی پدیده وارونگی!!! در روزهای عادی هوای نزدیک سطح زمین گرمتر از هوا در ارتفاعات است به همین دلیل جریان همرفت ایجاد شده و هوای گرم و آلوده به سمت بالا رفته و هوای سرد و تمیز جایگزین آن شده و تا حدودی موجب تمیزی هوا می شود ولی در روزهای سرد زمستان هوای سرد نزدیک سطح زمین است و جریان همرفت دیگر ایجاد نمی شود و موجب آلودگی می شود به این پدیده وارونگی می گویند. اثر گلخانه ای • به دام انداختن و برگرداندن انرزی تابشی بوسیله مولکول های کربن دی اکسید وگاز های دیگر موجود در هواکره را اثر گل خانه ای می نامند وبه گازهایی که با این روش باعث گرم شدن زمین میشوند گازهای گلخانه ای می گویند. باران اسیدی!!! • گازهایی مثل گوگرد دی اکسید و اکسیدهای نیتروژن گازهایی سنگین تر از هوا هستند و می توانند در نزدیکی محلی که تولید می شوند به زمین فرو نشینند و بر حیوانات و گیاهان مناطق مجاور لطمه های جدی وارد کنند این گازها در ارتفاعات در قطره های آب موجود در هوا کره حل می شوند و به صورت باران اسیدی به زمین بازمی گردند و البته حل شدن دی اکسید کربن موجود در هوا در آب باران تا حدودی اب باران را اسیدی می کند. اثرات آلودگی بر انسان • 1- تاثیر برروی نایژه ها و ریه ها • 2- تا ثیر برروی استخوان بندی بدن • 3- تاثیر برروی سیستم عصبی و عضلات • 4- تاثیر برروی پوست • 5- تاثیر برروی سیستم دفاعی بدن کنترل آلودگی!!! • 1- منبع: جمعیت • راه پیشگیری از آلودگی: • - کنترل جمعیت • 2- منبع: صنایع • راه پیشگیری از آلودگی: • - کاهش گوگرد موجود در سوخت • - گرفتن دی اکسید کربن از گازهای خروجی دودکش • - تغییر منبع انرزی و استفاده از انرزی پاک ادامه کنترل آلودگی !!! • 3- منبع: مسایل نقلیه موتوری • راه پیشگیری ازآلودگی : • - استفاده از دستگا ه های کنتریل آ لودگی • - تغییر سوخت اتممبیل ها و گاز سوز کردن وسایل • - استفاده از وسایل نقلیه برقی و وسایلی که با باتری کار می کنند. • 4- منبع: واحدهای خانگی و تجاری • راه پیشگیری از آلودگی: • - استفاده از برق و گازطبیعی • - استفاده از وسایل سالم.
دوشنبه 3/10/1386 - 20:18
پسندیدم 0
UserName