جملات توپ
توسط : omid_dj2400
نه تو می مانی، نه اندوه
و نه هیچ یك از مردم این آبادی
به حباب نگران لب یك رود قسم
و به كوتاه آن لحظه شادی كه گذشت
غصه هم خواهد رفت
آنچنانی كه فقط خاطره ای خواهد ماند
لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز
تو به آیینه، نه، آیینه به تو خیره شده ست
تو اگر خنده كنی او به تو خواهد خندید
و اگر بغض كنی
آه از آیینه دنیا كه چه ها خواهد كرد...
دوشنبه 3/10/1386 - 17:56
پسندیدم 0
UserName