تمیز کردن Start Menu
توسط : 2Esteghlal2


به HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer مراجعه کنید. برای اینکه تمام پوشه هایی که کاربر در Start Menu تعریف کرده را (بجز My Documents) از کار بیاندازید مقدار NoStartMenuMyMusic، NoSMMyPictures، NoFavoritesMenu و NoRecentDocsMenu را به یک تغییر دهید. اگر حتی علاقه ای به My Documents در Start Menu ندارید کافیست مقدار NoSMMyDocs را هم برابر یک قرار دهید
دوشنبه 3/10/1386 - 16:23
پسندیدم 0
UserName