تغییرtitle پنجره های ویندوز
توسط : 2Esteghlal2
آیا می دانید كه عنوان (title) برنامه های ویندوز را می توان تغییر داد؟ مثلا می توانید عنوان پنجره های برنامه هایی مانند Outlook Express، IE و Windows Media Plater را عوض كرده و آنها را با اسامی دلخواه خودتان جایگزین كنید. در این قسمت روش عوض كردن عنوان پنجره OE(مخفف Outlook Express ) و Media Plater را توضیح می دهیم. برای عوض كردن عنوان پنجره OE پس از اجرای برنامه RegEdit كلید
HKEY-CURRENT-USER\Identities\{hex number}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0
را باز كنید. سپس داخل این كلید متغییری به نام Window Title (بدون فاصله ) و از نوع رشته ای درست كنید. مقدار این متغییر هر چه كه باشد از این پس برنامه OE آن را بالای پنجره خود نشان خواهد داد . برای برنامه Media Player كلید رجیستری مربوط عبارت است از:
HKEY-CURRENT-USER\ Software\Policies\Microsoft
داخل این كلید باید كلید دیگری به نام Windows Media Plater وجود داشته باشد . اگر كلیدی به این اسم وجود نداشته باشد می توانید آن را ایجاد كنید. پس از ایجاد این كلید متغییری از نوع رشته ای به وجود آورده و اسم آن آن را هم Title Bar بگذارید. حال هر عبارتی را كه بخواهید روی پنجره Media Plater نشان داده شود بعنوان مقدار این متغییر رشته ای را ذكر كنید. پس از بستن برنامه RegEdit متوجه خواهید شد كه Media Plater عبارت مورد نظر شما را در Title Bar خود نشان می دهد. البته بین Media Platerو سایر برنامه های ویندوز نظیر IE و OE در این زمینه تفاوت كوچكی دارد بدین معنی كه Media Plater به جای نمایش خود متن تعریف شده ، پیشوند:. Provided by را نیز به آن اضافه كرده و سپس متن حاصل شده را بعنوان تیتر پنجره نمایش می دهد.
دوشنبه 3/10/1386 - 16:21
پسندیدم 0
UserName