فقط خدا

دیگر به خدا نمی گویم

                                                                  مشکل بزرگی دارم

به مشکلم می گویم

                   خدای بزرگی دارم

دوشنبه 3/10/1386 - 15:23
پسندیدم 0
UserName