چه ساده !!!
توسط : عافی
 

چه ساده با گریستن خویش زنده می شویم و چه ساده با گریستن دیگران میمیریم...

و در فاصله این دو سادگی چه معمایی می سازیم به نام زندگی...!!!

دوشنبه 3/10/1386 - 0:7
پسندیدم 0
UserName