امام صادق (ع ) :
توسط : حامد...
 

  امام صادق (ع ) :

 

هیچ جایی نزد خدای تعالی محبوبتر از مسعی نیست زیرا که هر گردنکش ومتکبری در آن جا خوار و ذلیل می شود

شنبه 1/10/1386 - 21:54
پسندیدم 0
UserName