مسیر حركت دنباله دارها
توسط : Lion heart
مسیر حركت دنباله دارها

مدار سیارات نزدیك به دایره است حال آن كه مدار دنباله دار ها به شدت بیضوی است. به علت تاثیرات گرانشی دنباله دار ها در حضیض سریعتر حركت می كنند تا در اوج.دنباله دار ها از مدت چرخششان یه دور خورشید طبقه بتدی می شوند: دنباله دار ها بامدت تناوب كوتاه و متوسط-مانند هالی با دوره تناوب 76 سال- بیشتر در بین خورشید و پلوتون به سر می برند.این دنباله دارها ابتدا در كمربند كوییپر هستند ولی نیروی گرانش یكی از سیارات به خصوص مشتری آن ها را نزدیك خورشید می راند و دوره تناوب آن ها كمتر از 200 سال است.(شومیكر-لوی 9 یكی از این دنباله دارها بود كه عاقبت در مشتری سقوط كرد). دنباله دار های بلند مدت با تناوبی بیش از 200 سال كه بیشتر در ابر اورت هستند. هیل پاب نمونه ای از این دنباله دار ها است كه تناوبی برابر با4،000 سال دارد.
دوشنبه 26/9/1386 - 14:13
پسندیدم 0
UserName