محكوم های دنیوی
در این دنیا، سراب محکوم است به پوچی ...
پرستو محکوم به
کوچ کردن ...
شمع محکوم به
اشک ریختن ...
خارها محکوم به
تنهایی ...
روز محکوم به
غروب کردن ...
شب محکوم به
رسیدن ...
دوشنبه 26/9/1386 - 11:2
پسندیدم 0
UserName