آزاد کردن اسیر

امام حسین (ع):

آزاد کردن اسیر برکسانی

واجب است که این اسیر

 برای منافع آنها جنگیده است .

دوشنبه 26/9/1386 - 8:18
پسندیدم 0
UserName