عشق
توسط : گردباد

عشق را با کفر وبا ایمان چه کار ؟                   عاشقان را لحظه ای با جان چه کار ؟

هر که را در عشق محکم شد قدم                     در گذشت از کفر و از اسلام هم

                                                 عطار نیشابوری از کتاب منطق الطیر

يکشنبه 25/9/1386 - 21:31
پسندیدم 0
UserName