آفريدگان عاقل خدا؟
توسط : soltani1988
آفريدگان عاقل سه دسته اند:۱ـ آدمی که از خاک درست شده است.۲ـ فرشته از نور.۳ـ جن از آتش.
يکشنبه 4/9/1386 - 12:35
پسندیدم 0
UserName