از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد

از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد

وآن را به دو حرف مختصر خواهم کرد

با عشق تو در خاک نهان خواهم شد

با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد

يکشنبه 4/9/1386 - 10:51
پسندیدم 0
UserName