کسانی که از لنز در چشم استفاده میکنند ......

آیا میدانستی که :

کسانی که از لنز در چشم استفاده میکنند نسبت به پیاز واکنش ریزش اشک نشان نمیدهند؟

شنبه 3/9/1386 - 19:29
پسندیدم 0
UserName