حتما بخونيد مطمئنم خوشتون مياد ...... سخناني از اُرد
توسط : mostafa2_gh
 

·        توان آدمیان را، با آرزوهایشان می شود سنجید.

·        آنکه برنامه ها را از پایان به آغاز ، مورد گفتگو و ارزیابی قرار می دهد بر راستی در حال سرپوش گذاری بر روی چیزی است .

·        گفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد.

·        دوستان فراوان نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست ، بلکه نشان نابودی زمان ، به گونه ای گسترده است.

·        آدمی می تواند بارها و بارها به شیوه های گوناگون قهرمان شود .

·        اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم  پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد .

·        آنکه پیاپی  سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن شما نیست .

·        اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است .

·        کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند. 

·        مردانی که بیشتر از حقوق و هنجار زنان پشتیبانی می کنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند .

·        دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در  درون سرای او جست و جو می کند .

·        خنده فراوان و بلند و پیگیر ، نفیر فرا رسیدن هنگامه رنج و سختی است. 

·        اگر آغاز زندگی ات با سپیده دم و روز همزاد  گشت همواره در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش ، و اگر درشب و سیاهی  آغاز شد از امید در خود چراغی بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک است.

·        گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، فراموشی است. 

·        اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند .

·        نقد و ارزیابی بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید دانست . 

·        مردمان توانمند  در خواب نیز ، رهسپار جاده پیشرفتند . 

·        آنکه  دیگران را ابزار  پرش خویش می سازد ، تنها خواهد ماند . 

·        بزرگترین کارخانه نابودی توانمندیها ، آیین آموزشی نادرست است.

·        هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است . 

·        صدا زنده است یا مرده؟ رنگ ها بخشی از پیکره ای زنده اند یا مرده ؟ ! آذین بند و رخت چطور؟ !!!
اگر کسی در این پرسش ها خوب بنگرد خواهد دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند . یک آوای زیبا می تواند شما را از خود بی خود کند ، رنگی ویژه می تواند شما را آرامش و یا  به خشم در آورد و یا پدیده های  بی جانی همچون نامه و جامه و ...  به صد زبان با شما گفتگو می کنند ، همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی اند ... 

يکشنبه 13/8/1386 - 16:25
پسندیدم 0
UserName