آداب پذيرايى 3
 

3 - ديگر از آداب مهمانى آن است كه ميزبان از برادر مهمانش بخواهد و خواهش ‍ كند تا هر چه ميلش مى كشد پيشنهاد دهد كه اين كار خوبى است و اجر و فضيلت فراوانى دارد. پيامبر (ص ) فرمود: « كسى كه با برادر مؤ منش با ميل و رغبت روبرو شود، آمرزيده است .» (1) « و هر كس برادر مؤ منش را شادمان كند چنان است كه خداى عز و جل را شادمان كرده است .» (2)
پيامبر (ص ) در روايتى كه جابر نقل كرده ، فرموده است : « كسى كه به برادر مؤ منش ‍ غذاى لذيذى بدهد، خداوند، هزار هزار حسنه براى او بنويسد و هزار هزار بدى را از نامه عمل او محو كند و هزار هزار درجه

او را بالا ببرد و از سه بهشت ، بهشت فردوس ، بهشت خلد و بهشت عدن ، او را طعام دهد.»

(3)

 

پاورقى ها :

1- اين حديث را طبرانى و بزاز نقل كرده اند و در آن جا - همان طورى كه در مجمع الزوائد، ج 5، ص 18، و جامع الصغير (باب ميم ) آمده است - به جاى من صادف « من وافق » است . ابن جوزى آن را از احاديث مجعوله دانسته است .
2- كلينى در كافى ، ج 2، ص 188، اين حديث را با الفاظ مختلف نقل كرده و از طريق اهل سنت ، عقيلى مى گويد: باطل و بى اساس است .
3- اين حديث را ابن جوزى در رديف احاديث ساختگى نقل كرده و احمد بن حنبل مى گويد: بيهوده و دروغ است (المغنى ).

شنبه 12/8/1386 - 10:9
پسندیدم 0
UserName