هر كه نهاني برادر خود را
توسط : حامد...
 

هر كه نهاني برادر خود را پند دهد او را آراسته و زيور بسته ، و هر كه در برابر ديگرانش پند دهد زشتش كرده

من وعظ أخاه سرا فقد زانه ، و من وعظه علانية فقد شانه

تحف العقول ، ص 520

شنبه 12/8/1386 - 8:40
پسندیدم 0
UserName