جان بي جمال جانــــــــان ميل جهان نــدارد
توسط : گردباد

جان بي جمال جانــــــــان ميل جهان نــدارد               هر كسي كه اين ندارد حقا كه آن ندارد

با هيچ كس نشاني زان دلــــــــستان نديدم               يا من خبر ندارم، يا او نشـــــــان نــدارد

هر شبنمي در اين ره، صد بحر آتشين است               دردا كه اين معما، شرح و بيـــــان ندارد

چهارشنبه 9/8/1386 - 22:50
پسندیدم 0
UserName