داستان دنباله دار
توسط : shakoor110
خانم فرشیان با چشمهای ازرق شومی اش خیره خیره به من نگاه می کرد سکوت سنگین و دردناکی سراسر کلاس را فرا گرفته بود خانم فرشیان در حالی که عصبانی بود اشاره به کتاب جغرافی که در دستم بود کرد و گفت اونو بده به من ساکت بودم و چیزی برای گفتن نداشتم که دوباره خانم فرشیان با صدایی بلندتر گفت اونو بده به من گریه ام گرفته بود کتاب جغرافی را آهسته از زیر نیمکت بیرون آوردم و به خانم فرشیان دادم
خانم فرشیان بعد از اینکه پشت میزش نشست گفت برو بیرون خلاصه با کمال حقارت و ناراحتی از کلاس رفتم بیرون توی راهروی مدرسه هیچ کس دیده نمی شد کم کم بی خیال امتحان جغرافی شدم می دونستم که چه اتفاقی خواهد افتاد توی این فکرها بودم که زنگ تفریح مثل پتک سنگینی توی سرم خورد . کبری و بچه ها در حالی که هر کدامشان می خواستن به نحوی دلداریم بدهند
سعی کردم که خونسردی ام را حفظ کنم و کاری کنم که بچه ها هر چه زودتر دست از سرم بردارند و تنهایم بگذارند . کم کم بچه ها در حالی که کتاب های جغرافیشان راگرفته بودند از من دور شدند .
وارد کلاس شدم هنوز کتاب جغرافیم روی میز خانم فرشیان بود .
زنگ بعدی فارسی داشتیم اگر چه اصلا نگاهی به کتاب جغرافی نینداختم اما از درس هم چیزی نفهمیدم . زنگ دوم در حالی تمام می شد که هنوز به صفحه 10 کتاب جغرافی هم نرسیده بودم . و اما بالاخره زنگ سوم از راه رسید و خانم ایلچی دبیر جغرافیمان وارد کلاس شد خانم ایلچی زنی بود که نمی شد گفت سختگیر نیست . اولش گفتم بهتر است با خانم ایلچی صحبت کنم شاید که قضیه حل شود اما بعدش پشیمان شدم در دل گفتم خدایا خودم را به خودت می سپارم هر چه باداباد ! بر خلاف میل باطنی ام امتحان شروع شد و بچه ها در کلاس پخش شدن . خیلی دلم می خواست زلزله ای مهیب یا یک سیل مانع امتحان گرفتنمان شود یا اینکه حداقل میزهای آخر کلاس نصیبم شود اما در این یکی هم شانس نیاوردم و درست کنار پنجره نزدیک میز خانم ایلچی نصیبم شد هر چه سوالها را خواندم حتی یکی از آنها هم به نظرم آشنا نبود سرم را بالا گرفتم و از پشت پنجره خیابان و مردمی که در رفت و آمد بودند کاملا دیده می شد از ته دل آهی کشیدم پیرمردی با قد خمیده از کنار پنجره می گذشت چقدر دلم می خواست من به جای او می بودم.
یادم رفته بود سر امتحانم با اخطار خانم ایلچی در مورد کمی وقت دوباره به کلاس و به وضع کنونی برگشتم
چهارشنبه 9/8/1386 - 13:42
پسندیدم 0
UserName