نخستين چيزي كه
توسط : حامد...
 

نخستين چيزي كه در ترازوي داد گذاشته مي شود خـُلق نيك است .

يکشنبه 22/7/1386 - 7:39
پسندیدم 0
UserName