آن كه همواره به
توسط : حامد...
 

آن كه همواره به حقيقت توجه دارد، با همنوع خود به مهرباني رفتار مي كند.

سه شنبه 17/7/1386 - 19:2
پسندیدم 0
UserName