ويژگيهاي ظاهري گوشت قرمز
توسط : tmehdi

ويژگيهاي ظاهري گوشت قرمز

1- رنگ گوشت بايد رنگ طبيعي گوشت دام باشد.

2- رنگ روشن آن نبايد تيره شده باشد.

يادآوري: تفيير رنگ قرمز به سبز، قهوه اي و خاكستري و يا ايجاد يك لايه لزج و چسبناك علائم فساد گوشت است.

3- سطح خارجي بايد بدون رطوبت باشد.

4- هيچگونه بوي غير طبيعي مثل بوي ترشيدگي يا متعفن نبايد حس گردد.

5- در محل اتصال گوشت به استخوان نبايد بوي غير طبيعي به مشام برسد (فساد عمقي)

6- قارچ زدگي نبايد داشته باشد.

7- گوشت بايد سفت و قوام خود را داشته باشد، نبايد نرم و لزج باشد.

8- گوشت بايد كاملا“ تميز، عاري از خون مردگي، ضربه، بيماري و ذرات خارجي قابل رؤيت باشد.

9- چربي بايد سفت و سفيد و يا متمايل به سفيد و بدون هيچگونه بوي بد باشد.

10-ارگانهائي مثل كبد نبايد دچار تورم – ندولهاي غير طبيعي يا رنگ و بوي غيرطبيعي باشد.

11-گوشت نبايد خشك و حالت چروكيده داشته باشد.

12-گوشت نبايد در خارج مغازه آويزان باشد.

13-گوشت موجود در فروشگاه بايد متناسب با ظرفيت يخچالهاي موجود باشد.

14-گوشت بايد كاملا“ بهداشتي تهيه شده و ممهور به مهر كنترل بهداشتي باشد.

15-گوشتهاي بسته بندي شده موجود در فروشگاه بايد در يخچال نگهداري و در مدت كوتاهي بفروش برسد.

16-گوشتهاي چرخ كرده بايد در حضور مشتري چرخ و خرد گردد.

17-گوشت قرمز منجمد علاوه برخصوصيات بالا بايد :

1-17- عاري از امعاء و احشاء و زوائد و ضمائم و چربيهاي ذخيره حفرات سينه و شكم باشد.

2-17- فاقد آثار سوختگي ناشي از انجماد باشد.

3-17- در داخل بسته بندي گوشت نبايد خونابه يا آب منجمد شده وجود داشته باشد.

18-نگهداري و عرضة گوشت قرمز بايد در داخل يخچالهاي ويترين دار صورت گيرد.

سه شنبه 17/7/1386 - 13:7
پسندیدم 0
UserName