مرام ما.....
توسط : soroosh123

در مرام ما رفيقان نيست

                              رسم ترك دوست

عهد با هركس ببنديم

                         جانمان تقديم اوست

چهارشنبه 28/6/1386 - 23:35
پسندیدم 0
UserName