خیزید و خز آرید که هنگام خزانست
توسط : یاكریم

        خیزید و خز آرید که هنگام خزانست                                                                                             

باد خنک از سوی خوارزم وزان است

 

آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزانست

                         

گویی به مثل پیرهن رنگرزانست
  


              منوچهری دامغانی

چهارشنبه 28/6/1386 - 15:10
پسندیدم 0
UserName