#
توسط : سمانه.م

دشمنان بدانندكه خواب برگشتن آمريكابه اين مملكت يك خواب پريشان وغيرقابل تعبيراست.

 

«مقام معظم رهبري»
چهارشنبه 28/6/1386 - 9:3
پسندیدم 0
UserName