قورباغه را قورت بده (21 روش عالي براي غلبه بر تنبلي ) قورباغه راقورت بده (6)
توسط : rafiei
قورباغه را قورت بده (6) اهداف اصلي كارتان را مشخص كنيد. هدفهايي كه رسيدن به آنها نشاندهندهي آن است كه كارتان را به بهترين نحو انجام ميدهيد مشخص كرده و آنها را روي كاغذ بياوريد. سپس به هر كدام از آنها با توجه به نحوهی عملكرد خود در آن زمينه از يك تا ده نمره بدهيد، و آنگاه توانايي يا مهارتي را كه اگر به خوبي از پس آن برآييد بيشترين تأثير را روي كارتان دارد تعيين كنيد. فهرست اهداف اصلي را به رئيس خود نشان بدهيد و نظر او را بخواهيد. از اظهارنظرهاي صادقانه استقبال كنيد. شما فقط در صورتي در كارتان عملكرد بهتري خواهيد داشت كه بتوانيد از نظرات سازندهی ديگران استفاده كنيد. در مورد فهرستي كه تهيه كردهايد با كاركنان، همكاران و همسر خود مشورت كنيد. عادت كنيد كه از اين به بعد مرتباً اهداف اصلي كارتان را تجزيه و تحليل كنيد. هرگز از بهبود كار دست برنداريد. همين تصميم بهتنهايي ميتواند زندگيتان را متحول كند.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:37
پسندیدم 0
UserName