انسان همچون رودخانه است
توسط : raki
 انسان همچون رودخانه است ، هرچه عميقتر باشد آرام تر و متواضع تر است
سه شنبه 27/6/1386 - 15:13
پسندیدم 0
UserName