الهی نامه
توسط : hamid9335

گر درد دهد به ما و گر را‏حت دوست
از دوست هر آنچه آید نیکوست
ما را نبود نظر به نیکی و بدی
مقصود رضا و خوشنودی اوست

سه شنبه 27/6/1386 - 14:56
پسندیدم 0
UserName