مدل سازي « اثر خاصيت ارتجاعي عروق در عملكرد بدن »
توسط : mak_mahz
توسط محقق ايراني انجام شد؛ مدل سازي « اثر خاصيت ارتجاعي عروق در عملكرد بدن » ‏ ‏ ‏ دانش آموختگان دكتراي دانشكده مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتي اميركبير با استفاده از روش هاي عددي ‏جديد موفق به ‏ مدلسازي و بررسي اثر خاصيت ارتجاعي و سختي عروق در عملكرد بدن شدند.‏ به گزارش دانشگاه صنعتي اميركبير، دكتر هانيه نيرومند مجري طرح با اشاره به اينكه رگهاي نزديك به قلب ‏داراي خاصيت ارتجاعي بيشتري هستند كه با دور شدن اين ويژگي كاهش مي يابد، گفت: در مرحله نخست ما ‏متوجه شديم كه بدن به اين وسيله خون را ذخيره كرده و در هنگام استراحت قلب خونرساني به سراسر بدن ‏ادامه مي يابد.‏ وي افزود: يافته ديگر، اثر اين خاصيت در تنظيم عملكرد سلولهاي ديواره رگ (آندوتليال) بود كه نشان داد ‏كاهش خاصيت ارتجاعي موجب تغيير در رفتار اين سلولها و عوارضي چون سختي، گرفتگي و افزايش ‏ضخامت عروق مي شود.‏ نيرومند گفت: بر اساس اين تحقيق، از ديگر عوارض مهم كاهش خاصيت ارتجاعي، كاهش خونرساني به ‏اندامهاي پايين دست و افزايش فشار خون براي جبران اين مشكل است، از اين رو سختي عروق به عنوان يكي ‏ازعوامل فشار خون در نظر گرفته شد.‏ مجري طرح، ويژگي كار خود را تعريف عاملي جديد براي بيماري رگها به عنوان زاويه فاز تنش ذكر كرد و ‏گفت: اين عامل جريان و فشار را به طور همزمان به عنوان يك شاخص در نظر گرفته و مي تواند وجود ‏زمينه بروز بيماري در شريانها را نشان دهد.وي افزود: اين شاخص براي هر شريان مقداري مشخص خواهد ‏بود كه كاهش يا افزايش آن نشان دهنده شكل گيري بيماري است.‏ نيرومند روش اندازه گيري زاويه فاز تنش را استفاده از داده هاي دستگاههاي فراصوت (اولتراسوند) ذكر ‏كرد و گفت: اين مدل مي تواند در نرم افزار اين دستگاهها قرار گرفته و بدون تغيير در سخت افزار اين ‏شاخص را نشان دهد.‏ وي افزود: اين شاخص در تشخيص شكل گيري سختي عروق در مراحل اوليه و همچنين براي ساخت رگهاي ‏مصنوعي با عمر بيشتر كه خاصيت ارتجاعي آنها متناظر با وضعيت كنوني رگهاي بيمار باشند كاربرد دارد.‏ بر اساس اين گزارش؛ اين طرح در داده هاي فراصوت گرفته شده گروهي از بيماران سالمند آزمايش شده و ‏در مراحل بعدي تحقيق بايد با آزمايش افراد سالم ميزان شاخص در هر شريان به دست بيايد تا بتوان از نتايج ‏آن در تشخيص استفاده كرد.‏
سه شنبه 27/6/1386 - 12:39
پسندیدم 0
UserName