آسان جان كندن در هنگام مرگ....
توسط : یاكریم
امام جعفر صادق (عليه السلام ) فرمود: هر كه دوست دارد خداوند مرگ و جان كندن را بر او آسان كند، به خويشان خود رسيدگى و به پدر و مادر خود نيكى كند؛ پس اگر چنين بود خداوند سكرات مرگ را بر او آسان مى كند و هيچگاه در دنيا فقر و پريشانى به او نخواهد رسيد.
سه شنبه 27/6/1386 - 10:29
پسندیدم 0
UserName