اجر هفتاد و دو صديق از آن كيست؟
توسط : یاكریم
پيامبر (صلى الله عليه وآله) فرمود : « ما من شاب يدع لله الدنيا و لهوها و اءحرم شبابه فى طاعة الله اءعطاه الله اءجر اثنى و سبعين صديقا » هر جوانى كه دنيا و سرگرمى هاى بيهوده آن را براى خدا رها كرده ، و جوانى خود را در راه اطاعت و بندگى او به پايان برساند، خداوند اجر هفتاد و دو صديق را به او كرامت مى كند در برخى ديگر آمده كه خداوند اجر نود و دو صديق را به او مى دهد.
سه شنبه 27/6/1386 - 9:47
پسندیدم 0
UserName