نور دلیل تاریکی بود و ...
توسط : b2_nemishe
نور دلیل تاریکی بود و سکوت دلیل خلوت، تنها عشق بی دلیل بود که تو دلیل آن شدی
سه شنبه 27/6/1386 - 2:38
پسندیدم 0
UserName