كافر.....
توسط : hadye_1368

كافراگر عاشق شود بي برده مومن مي شود

چيزي شبيه معجزه با عشق ممكن مي شود

 

دوشنبه 26/6/1386 - 17:30
پسندیدم 0
UserName