تنهایی ...
توسط : ادیسه

به سراغ من اگر می آیید

                    نرم و آهسته بیایید

                                 مبادا که ترک بردارد

                                            چینی نازک تنهایی من

دوشنبه 26/6/1386 - 16:49
پسندیدم 0
UserName