هرچه غير از تو بود بينداخت
توسط : raki
الهي ! هركه ترا شناخت و علم مهر تو افراخت ، هرچه غير از تو بود بينداخت
دوشنبه 26/6/1386 - 14:17
پسندیدم 0
UserName